Deklaracja - PSM Star

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Feliksa Rybickiego
w Starachowicach
Przejdź do treści
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
Deklaracja dostępności cyfrowej
Państwowa Szkoła Muzyczna w Starachowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Starachowicach.
Data publikacji strony internetowej: 2010-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktora serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie mogą być niedostępne, ponieważ:
 • pochodzą z różnych źródeł (np. linki do innych stron internetowych),
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.
 • materiały graficzne (zdjęcia) nie mają opisów.
 • brak galerii zdjęć
 • brak przycisków ułatwiających poruszanie się po stronie dla osób niepełnosprawnych

Udogodnienia:
Strona internetowa posiada możliwość zmiany kontrastu poprzez kombinację klawiszy SHIFT+L ALT+PrintScreen.
Strona internetowa posiada możliwość zmiany czcionki poprzez kombinację klawiszy Ctrl+.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
- test European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny www.psmstar.pl - 98,41%
- test Utilitia (https://validator.utilitia.pl/analyses/new), wynik dla witryny www.psmstar.pl - 7,7/10

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Barbara Ołowiak.
E-mail: dyrekcja@psmstar.pl
Telefon: 41 274 17 09

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania:
Za niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:
Budynek: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach ul. Kopalniana 10b, 27-200 Starachowice.
Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością.  Szkoła funkcjonuje w jednym budynku. Wejście do budynku bezprogowe z poziomu chodnika. Do pokonania różnicy poziomów szkoła wyposażona jest w schodołaz. Drugie wejście do budynku posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W budynku nie ma zamontowanych komunikatorów głosowych oraz dostępności tłumacza języka głosowego.

Wróć do spisu treści