Państwowa Szkoła Muzyczna I-go Stopnia w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne

AKTUALNOŚCIStarachowice, dn. 29.11.2017r.


Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
27-200 Starachowice
Ul. Kopalniana 10 b
ZAPYTANIE CENOWE

I.  ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach
ul. Kopalniana 10b
27-200 Starachowice

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa fabrycznie nowych:
1. Pianino SEILER 116 PRIMUS
2.  Stage piano/workstation z flagowej serii Kurzweila

(dokładny opis techniczny w załączniku nr 1 do Zapytania Cenowego) do siedziby Zamawiającego. Podana cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: transportu, wniesienia i pierwszego strojenia po dostawie. Gwarancja: minimum 5 lat.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Do 20.12.2017r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
 opatrzona pieczęcią firmową
 zawierać datę sporządzenia
 zawierać adres i NIP oferenta
 zawierać cenę brutto przedmiotu zamówienia
 podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
psmstar@poczta.onet.pl   do dnia 14.12.2017r.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15.12.2017r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
100% - cena

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Pani Barbara Majchrzyk – Główny Księgowy pod adresem: psmstar@poczta.onet.pl
2. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po wyłonieniu wykonawcy.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Dokładny opis przedmiotu zamówienia
Zał. nr 2 – Formularz ofertowy
Zał. nr 3 – Wzór Umowy


                                                                                             …..............................
                                                                                               (podpis i pieczęć)

Zał. nr 1 do Zapytania Cenowego


DOKŁADNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 PIANINO:
SEILER 116 PRIMUS

Wysokość: 116-117cm
Szerokość: 148-149cm
Głębokość: 56-57cm
Waga: do 210kg
Płyta rezonansowa wykonana z drewna świerkowego
Ożebrowanie wykonane ze świerku
Rama żeliwna odlewana metodą tradycyjną, piaskową
Próg wiolinowy wykonany z buku z klonowymi nakładkami
Mostek basowy wykonany z litego klonu z klonowymi nakładkami
Strojnica wykonana z wielowarstwowego klejonego klonu lub buku (minimum 23 warstwy)
Kołki stroikowe o drobnym zwoju gwintu, niklowane
Struny niemieckiej firmy Roslau lub równoważne
Liczba strun wiolinowych: 171
Liczba strun basowych: 47
Najdłuższa struna basowa: 118,7cm
Młotki niemieckiej firmy Abel lub równoważne
Długość trzonków młotków: 12cm
Elementy mechanizmu wykonane z drewna klonowego
Liczba tłumików: 68
Belka konstrukcyjna mechanizmu wykonana z aluminium
Mechanizm firmy Renner lub równoważny
Mechanizm bez elementów z tworzyw sztucznych
Trzeci pedał jako moderator
Bez mechanizmu powolnego zamykania pokrywy klawiatury
Wykończenie czarny wysoki połysk
 
 

Specyfikacja:
 
Stage piano/workstation z flagowej serii Kurzweila w kompaktowej obudowie z technologią odtwarzania wbudowanych sampli FlashPlay z zerowa latencją. Najnowsze brzmienia Kurzweila o pojemności 2GB w tym Stainway German Grand D-274 i Yamaha C7. Szeroka gama brzmień pochodzących z Forte, PC3 oraz rozszerzenia Kore 64.
Klawiatura 88 klawiszy pełnoważona Fatar TP/100LR hammer-action z aftertouch i czułością velocity.
Wyświetlacz LCD 240x64 pikseli monochromatyczny z regulacją kontrastu.
Polifonia 128 głosów alokowana dynamicznie.
Multitimbral 16 częściowy (jeden na kanał MIDI).
Architektura dynamicznej syntezy VAST z programowanymi algorytmami DSP użytkownika i przekierowaniem sygnałów.
Zwiększona moc DSP w porównaniu do serii K.
Anty-aliasingowe oscylatory i przetwarzanie DSP z koncepcyjnego syntezatora VA1 (zapewnia autentyczne analogowe emulacje i dużą ilość nowych brzmień).
Tryb Kaskadowy pozwala przekierować jedną warstwę przez DSP innej warstwy w ramach danego programu brzmieniowego.
Do 32 jednoczesnych warstw na jedno brzmienie (każda z własną ścieżką sygnału i modularnymi narzędziami DSP).
Quick Split/Layer z łatwym dostępem i regulacją poziomu dźwięku w 8 strefach klawiatury.
188MB pamięci na własne sample.
512 fabrycznych brzmień z miejscem na kolejne w updaty.
1024 brzmień użytkownika.
182 setupów fabrycznych Multi z 8 niezależnymi strefami i miejscem na kolejne updaty.
1024 setupy użytkownika Multi.
10 ulubionych brzmień.
Rezonans strun.
Sekcja Master EQ na panelu przednim z 3-zakresowym EQ i przestrajanym pasmem środkowym i wyłącznikiem.
32 jednostki efektowe FX. Setki łańcuchów efektowych wkomponowanych w programach brzmieniowych w tym reverbs, delays, chorus, flange, phaser, EQs, distortions, rotary speaker simulators, compressors i inne.
1 kółko pitch,
1 kołko modulation wheel,
9 suwaków,
9 przełączników (przypisywalne lub do kontroli stref i KB3),
1 przycisk variation,
1 przycisk Arp,
2 przyciski transpozycji,
2 wejścia pedal (pedał sustain w zestawie),
1 wejście pedału continuous control,
1 wejście monopressure (aftertouch),
Sekwencer 16 ściezkowy o rozdzielczości 960 PPQ i obsługą MMC z funkcjami edycji utworu w tym narzędzia event i track takie jak: quantize, swing, remap, controller scaling i inne. Także dostępne funkcje Controller chasing oraz globalny "set song length".
Wbudowane arpeggiatory (1 na program i 8 na setup Multi).
Wyjścia analogowe 2x 1/4" Jack TRS symetryczne (24-bitowe), słuchawkowe.
Wejście analogowe 1x 1/8" Jack stereo z przetwarzaniem FX instrumentu do podłączenia MP3 lub innych.
Zał. nr 2 do Zapytania Cenowego


F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y

1. Zamawiający:
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia
im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach
ul. Kopalniana 10b
27-200 Starachowice

2. Wykonawca:
Nazwa i adres: …...............................................................................................................................
NIP:....................................................................................................................................................
Nr telefonu: .......................................................................................................................................
Nr faksu: ….......................................................................................................................................
Adres e- mail: …...............................................................................................................................
Osoba do  kontaktów: …...................................................................................................................

3. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
1) zapoznałem się z treścią zaproszenia do złożenia oferty,
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z  treścią Zapytania Cenowego,
3) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z  określonymi wymogami wynosi:
…........................................... PLN brutto (słownie: ….......................................................................
…........................................................ złotych),
w tym stawka należnego podatku VAT …........................................................... PLN
kwota netto: …................................. PLN (słownie: ….........................................................................
….............................................................. złotych)
4) rachunek bankowy Wykonawcy, na który należy dokonać płatności za wykonany przedmiot zamówienia …...................................................................................................
5) oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie do dnia 20.12.2017 r.
6) niniejsza oferta jest ważna przez  30  dni,
7) Oświadczam, że udzielę gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w wymiarze …..................................................... od daty protokolarnego odbioru.
8) akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy w tym warunki płatności tam określone, w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć  umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
9) niżej wymienione części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy): …………………………………………………………………………………..Data: …...................................                                                         
                                        …………………………………………………                                  Podpis uprawnionego przedstawiciela WykonawcyZał. nr 3 do Zapytania Cenowego


UMOWA (WZÓR)

Zawarta w dniu …............................  w Starachowicach pomiędzy:
                                  
Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach z siedzibą przy ul. Kopalnianej 10b, reprezentowaną przez  

1.   Barbara Ołowiak -   dyrektor                                                                                                                                             zwany dalej Zamawiającym,
a
…..................................................... prowadzącym działalność gospodarczą pn.: ….........................................................................................................................................................................,
NIP:  …....................................., zwanym dalej Dostawcą.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę Pianin do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach, zawarto umowę następującej treści:

§ 1.

Zamawiający zamawia, a Wykonawca dostarczy instrumenty muzyczne:
Pianino …........................................ – 1 sztuka fabrycznie nowe,  nie używane.
Pianino …........................................ – 1 sztuka fabrycznie nowe,  nie używane.

§ 2.

1. Wykonawca dostarczy na koszt własny instrumenty muzyczne do siedziby Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach w terminie do dnia 20.12.2017r.
2. W dniu dostawy strony dokonają odbioru jakościowego instrumentów i potwierdzą to protokołem odbioru.
3. Instrument dostarczony do Zamawiającego nie może nosić znamion uszkodzenia w wyniku transportu.

§ 3.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za całość zamówienia  kwotę …..................................zł (słownie: …............................................................................................................................................... złotych,
w tym: kwota netto w wysokości ….................................zł oraz  podatek od towarów i usług  VAT w wysokości …..........................................zł.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje koszt dostawy instrumentów wraz z kosztami opakowania, transportu i rozładunku w siedzibie Zamawiającego.
3. Zapłata nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na jego rachunek bankowy
w terminie do 20 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego faktury oraz dokumentu potwierdzającego realizowanie dostawy ( protokół odbioru).
4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 zostanie sporządzony i podpisany przez Zamawiającego
i Wykonawcę po sprawdzeniu zgodności dostawy z zamówieniem.
5. Za datę płatności uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wykonawca nie może – pod rygorem nieważności – dokonywać bez pisemnej zgody
Zamawiającego przelewu (cesji) wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy, na rzecz
osób trzecich.


§ 4.

1. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3, za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego określonego w § 3.

3. Poza sytuacją określoną w ust. 2, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
1) w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości,
2) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przepisami kodeksu cywilnego.

§5.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na okres 60 miesięcy
2. Termin gwarancji jakości liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru dostawy przedmiotu umowy.

§6.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§7.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 8.

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


Zamawiający:       Dostawca:

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego